Kẹo Gấu Sugar Bear Hair là sản phẩm kẹo mọc tóc số 1 Mỹ

Viết đánh giá
Tình trạng: Hết hàng
617.500₫ > 650.000₫
Hãy gọi Liên hệ 0919 873 627
Hiện tại có người đang xem sản phẩm này

𝙺𝙴̣𝙾 𝙶𝙰̂́𝚄 𝙶𝙸𝚄́𝙿 𝙼𝙾̣𝙲 𝚃𝙾́𝙲 - Đ𝙴̣𝙿 𝙳𝙰 𝚅𝙰̀ 𝙼𝙾́𝙽𝙶 𝚂𝙾̂́ 𝟷 𝙲𝚄̉𝙰 𝙼𝚈̃ 🍬🍬

Kẹo Gấu Sugar Bear Hair là sản phẩm kẹo mọc tóc số 1 Mỹ  𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒃𝒐̂̉ 𝒔𝒖𝒏𝒈 𝒄𝒂́𝒄 𝒗𝒊𝒕𝒂𝒎𝒊𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐́𝒄, 𝒈𝒊𝒖́𝒑 𝒍𝒂̀𝒎 đ𝒆̣𝒑 𝒕𝒐́𝒄, 𝒎𝒐́𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒅𝒂. Sản phẩm kẹo gấu mọc tóc Sugar Bear Hair được nhận được sự tin dùng của đông đảo khách hàng trên toàn thế giới.

💁‍♀️𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐧𝐨̂̉𝐢 𝐛𝐚̣̂𝐭 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐞̣𝐨 𝐠𝐚̂́𝐮 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐦𝐨̣𝐜 𝐭𝐨́𝐜 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐢𝐫

- 𝐒𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐤𝐞̣𝐨 𝐠𝐚̂́𝐮 𝐦𝐨̣𝐜 𝐭𝐨́𝐜 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐚 𝟏𝟓 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨́𝐜 𝐧𝐡𝐮̛: 𝐛𝐢𝐨𝐭𝐢𝐧, 𝐚𝐱𝐢𝐭 𝐟𝐨𝐥𝐢𝐜 𝐯𝐚̀ 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐃 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨́𝐜, 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐨́𝐜 𝐦𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡, 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ đ𝐚̀𝐧 𝐡𝐨̂̀𝐢.

🍬𝐓𝐚́𝐜 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐮̉𝐚 𝐤𝐞̣𝐨 𝐠𝐚̂́𝐮 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐨́𝐜, 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐨́𝐜 𝐦𝐨̣𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡, 𝐭𝐫𝐨̛̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐜𝐡𝐚̆́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞, 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐜𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 đ𝐨̣̂ đ𝐚̀𝐧 𝐡𝐨̂̀𝐢 𝐭𝐮̛̀ đ𝐨́ 𝐦𝐚𝐧𝐠 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐚́𝐢 𝐭𝐨́𝐜 𝐨́𝐧𝐠 𝐦𝐮̛𝐨̛̣𝐭, 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐚̀𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚̉𝐦 đ𝐢 𝐭𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐚̣𝐧𝐠 𝐠𝐚̃𝐲 𝐫𝐮̣𝐧𝐠

🍬𝐁𝐞̂𝐧 𝐜𝐚̣𝐧𝐡 đ𝐨́ 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐚𝐭𝐦𝐢𝐧 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫𝐁𝐞𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐠𝐢𝐮́𝐩 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐛𝐨̂̉ 𝐬𝐮𝐧𝐠 𝐡𝐚̀𝐦 𝐥𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛ 𝐯𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧  𝐀, 𝐄, 𝐂, 𝐁𝟏𝟔, 𝐁𝟏𝟐, 𝐁𝟗, 𝐁𝟓 𝐧𝐮𝐨̂𝐢 𝐝𝐮̛𝐨̛̃𝐧𝐠 𝐭𝐨́𝐜 𝐭𝐮̛̀ 𝐬𝐚̂𝐮 𝐛𝐞̂𝐧 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠, 𝐭𝐡𝐮́𝐜 đ𝐚̂̉𝐲 𝐭𝐨́𝐜 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐡𝐨̛𝐧, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐡𝐮̛ 𝐭𝐨̂̉𝐧.

🍬𝐒𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫𝐁𝐞𝐚𝐫𝐇𝐚𝐢𝐫 đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐪𝐮𝐚̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐱𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧, 𝐧𝐡𝐮𝐨̣̂𝐦 𝐭𝐨́𝐜.

- 𝐕𝐢𝐞̂𝐧 𝐮𝐨̂́𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐦𝐨̣𝐜 𝐭𝐨́𝐜 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐧𝐚̀𝐲 𝐬𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐡𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́ 𝐠𝐚̂́𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐦𝐚̀𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐱𝐢𝐧𝐡 𝐱𝐚̆́𝐧, 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐢̣ 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐜𝐚̂𝐲 𝐭𝐡𝐨̛𝐦 𝐦𝐚́𝐭 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐝𝐞̂̃ 𝐚̆𝐧.

- 𝐂𝐡𝐢̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟐 𝐯𝐢𝐞̂𝐧 𝐤𝐞̣𝐨 𝐠𝐚̂́𝐮 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐦𝐨̣𝐜 𝐭𝐨́𝐜 𝐒𝐮𝐠𝐚𝐫 𝐁𝐞𝐚𝐫 𝐇𝐚𝐢𝐫 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐚̀𝐲, đ𝐚̂𝐲 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐱𝐞𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐥𝐚̀𝐦 𝐭𝐨́𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐚̀𝐢 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐚𝐲.

🌱Sản phẩm kẹo dẻo SugarBear Hair được bào chế từ các thành phần như vitamin A, C, E, B5,, B6, B9, B12….

🌱Vitamin A: giúp thúc đẩy quá trình trao đổi oxy trong máu, tăng cường lượng oxy đưa đến da đầu, bảo vệ nang tóc và ngăn ngừa rụng tóc hiệu quả. Đặc biệt, vitamin a rất tốt cho tóc khô, giúp dưỡng tóc cho tóc chắc khỏe hơn.

🌱Vitamin C: giảm tình trạng rụng tóc đồng thời giúp tổng hợp collagen bảo vệ da đầu khỏi sự tấn công của các gốc tự do có hại, ngăn ngừa rụng tóc.

🌱Vitamin E: giúp nuôi dưỡng tóc chắc khỏe, mềm mượt, hỗ trợ quá trình lưu thông máu chống lại quá trình oxy hóa.

🌱Biotin: sự thiếu hụt thành phần biotin là nguyên nhân gây ra chứng rụng tóc, mất màu tóc, với biotin giúp thúc đẩy sự phát triển của tóc, cho mái tóc chắc khỏe, mượt mà, óng ả.

🌱Chiết xuất dầu dừa: giúp giữ ẩm cho tóc, ngăn ngừa tình trạng tóc xơ rối, chẻ ngọn hay gãy rụng.

ponny sẵn nha, giá siu tốt 590k thôi 🥰

________
Follow Us...
▪️IG: ponnybeaute

https://ponnybeaute.vn/

________
▪️Add: 32 ba cu p1, Tp Vũng Tàu 
▪️Hotline : 0919873627
▪️Mở cửa: Thứ hai - Chủ nhật | 8:30- 17:30
________
➖ Ship COD toàn quốc
➖ Kiểm tra hàng trước khi thanh toán
➖ Đảm bảo hàng xách tay chuẩn Aut 

#Ponnybeaute

Giao hàng trong 24h

Giao hàng trong 24h

Với đơn hàng trong nội thành Vũng Tàu
Bảo đảm chất lượng

Bảo đảm chất lượng

Sản phẩm bảo đảm chất lượng.
Hỗ trợ 24/7

Hỗ trợ 24/7

Hotline: 091 987 3627
Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm chính hãng

Sản phẩm nhập khẩu chính hãng
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Xin chào
close nav
Hotline
0919873627